اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

در گفتگوی رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود با ایسنا بیان شد.

افزایش هزینه برای تولید کنندگان و وارد کنندگان سموم کشاورزی یعنی افزایش هزینه های کشاورز

سید مهدی حسینی یزدی، رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود اعلام کرد: باید این موضوع در سازمان حفظ نباتات و سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی جا بیافتد که با گرفتن پول های هنگفت و افزایش 120 درصدی هزینه ثبت یک سم، نمی توان امیدوار بود حتی در صورت حل مشکل تحریم ها و باز شدن بازار کشورهای اروپایی، سم های با کیفیت بالا و اروپایی به کشور وارد شود، چرا که اگر در گذشته ثبت یک سم حدود 17 میلیون تومان هزینه داشت امروز این هزینه به بیش از 40 میلیون تومان رسیده است.