اخبار روز ۱۳۹۶/۱۱/۲

برای دومین سال پیاپی و توسط ستاد نمایشگاه برگزار می‌گردد

دوره‌های آموزشی ویژه‌ی پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

دوره‌های مذکور که شامل جلسات آموزشی و پرسش و پاسخ است با حضور اساتید مجرب از مؤسسه‌ی تحقیقات خاک و آب، سازمان حفظ نباتات، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، و مؤسسه تحقیقاتثبت وگواهی بذر و نهال برگزار خواهد‌گردید.