ستاد برگزاری چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران اعلام کرد :

رونمایی از پوستر چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران

صبح امروز در سایت نمایشگاه از پوستر چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران رونمایی شد.

صبح امروز در سایت نمایشگاه از پوستر چهارمین نمایشگاه نهادههای کشاورزی تهران رونمایی شد. شعار "شناخت، کاشت، داشت، برداشت"  به عنوان پیام نمایشگاه چهارم، در این پوستر نقش بستهاست.

به گفتهی مسئولین برگزاری این رویداد، عبارت فوق برگرفته از رویکرد امسال نمایشگاه در زمینهی آموزش و شناخت کشاورزان، کارشناسان و فعالان بازار این حوزه میباشد.