رییس انجمن صنایع تولید کنندگان سم ایران:

نیازمند آفت كش‌هایی با کمترين خطرات زيست محيطي دركشور هستیم

مهندس محمدعلی عرب رئیس انجمن تولید کنندگان سم ایران ضمن اعلام اینکه کشور ما اکنون نیازمند آفت کشهایی با کمترین خطرات زیست محیطی است به تشریح دلایل تولید سموم و آفت کشها در دنیا و نحوه استفاده آنها پرداخت.

قدمت حشرات

به گزارش ستاد خبری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی در ایران، مهندس عرب درباره قدمت حشرات گفت:" قدمت حشرات به ميليـون سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد. در اَوِستا دفع آفات و جانوران توصيه شده چنانچه مگس پشه شپش موش مار موريانه و امثال آن ها كه به آدمي و كشت زار و حيوانات اهلي زيان مي‌رسانند از موجودات اهريمني شناخته شده و كشتن و نابود ساختن آن ها به هر كس واجب و به ويژه از وظايف كهنه زردشتي و راه كفاره گناه را هم از بين بردن جانوران زيان بخش دانسته اند."

افزايش جمعيت دنيا

وی همچنین گفت:" افزايش روزافزون جمعيّت دنيا، نياز به غذا را بيشتر مشهود مي‌كند و در اين راستا تلاش بي وقفه  دانشمندان و كارشناسان و پژوهشگران مختلف علوم كشاورزي ، دامپروري و صنايع غذايي جهان براي بهره برداري هرچه بيشتر از منابع طبيعي كره زمين موجب پيشرفت‌هاي شگرفي در كشورهاي مترقي شده است.

از فرازي ديگر، اهميّت مواد غذايي در دنيا و نياز مُبرم به آن موجب شده در عرصه  سياست جهاني، مواد غذايي  به اهرم های فشار كشورهای غنی عليه كشورهای در حال توسعه و فقير بدل شود."

امنيّت غذايي

عرب اشاره کرد:" امنيّت غذايي (Food Security) براي همه كشورهاي دنيا از جمله ايران از اهميّت و اولويّت خاصي برخوردار بوده و همواره جمع زيادي از مسئولين و مؤسسات آموزشي ، پژوهشي ، برنامه ريزي و اجرايي به تناسب تخصّص و مسئوليّت خود دست اندكار تأمين و تحقّق اين مهم هستند."

استفاده از سموم آفتکش

وی ادامه داد:" استفاده از سموم آفتکش در مبارزه با آفات، بيماري های  گياهي و علف های هرز به عنوان آخرين روش توصيه می‌شود. در علم نوين گياه پزشکي به کار بردن ساير روش‌های مبارزه از جمله مبارزه های زراعی، فيزيکی ، مکانيکي، غيرشيميایی، و به ويژه مبارزه بيولوژيک تأکيد می‌شود. ولي مبارزه شيميائی و استفاده از آفت کش‌ها همچنان به تنهایی و يا به صورت تلفيقی با ساير روش های مبارزه مرسوم و رايج است.

بنابراين توليد، واردات، توزيع، فروش و مصرف آفت کش‌ها برای مبارزه با عوامل کاهنده توليدات کشاورزي اجتناب ناپذير است.

مهمترين وظيفه ای که بر دوش ما نهاده شده، نظارت صحيح و علمی بر حسن انجام اين فرايندهاست تا خدشه ای در توليد محصول سالم و مطمئن ايجاد نکند، زيرا ضمن اينکه مسئول توليد محصول سالم هستيم، مسئوليت بزرگتری در حفظ محيط زيست داريم که موجب توسعه پايدار شده و آمايش سرزمين را تضمين می‌کند."

در سيکل توليد تا مصرف سموم

محيط زيست، انسان و دام درگير می‌شوند و به دليل خطراتی که عرضه سموم آفتکش نسبت به ساير نهاده‌های کشاورزی دارد، موجب می‌شود که اين سيکل با ضوابط و قوانين و دستورالعمل های متعددی همراه باشد، به همين دليل و بر اساس قانون حفظ  نباتات و آئين نامه‌های آن از توليد تا مصرف سموم براساس دستورالعمل‌های فنی که توسط سازمان‌های دست اندرکار گياه پزشکي کشور هستند، تدوين شده‌است و توصيه مصرف سم در عرصه های کشاورزی  با نسخه متخصصين گياه پزشک و فروشندگان مجاز صورت ميگيرد."

نياز به تحول

مهندس عرب در پایان گفت:" در جهانی زندگی می‌كنيم كه مرتباً درحال تغيير است حفظ توليدات کشاورزي نيز از اين موضوع مستثني نبوده، تغييراتی كه در سياست دولت‌ها، قوانين، ضوابط صنايع شيميايی كشاورزی و تمايلات مجامع كشاورزی همگام با ارائه آفت كش‌های جديد رخ مي‌دهند، همه با هم دليلي برای تأكيد بر نياز به تحولی در عرضه  آفت كش‌های جديد و با کمترين خطرات زيست محيطي دركشور است.