اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۱۶

عضو هیت مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران:

کشاورزی سالم نیازمند فرهنگسازی است

محمد علی‌نژاد عضو هیت مدیر انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران گفت: " بدون شک استفاده از کودهای کشاورزی سالم و مغذی می تواند آینده جوامع بشری را تضمین کند."
عضو کمیسیون کشاورزی مطرح کرد:

برگزاری نمایشگاه های تخصصی لازمه پیشرفت کشاورزی است

یونس، اسدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به اعتقاد من کشاورزی ،اقتصاد اول کشور است و باید به آن بها داده شود چرا که بیشترین اشتغال و بیشترین تولید ناخالص کشور را دارد .